Sunday, 9 July 2017

॥ गुरु पूर्णिमा की आप सब को हार्दिक शुभकामनाएँ ||

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परं ब्रम्हा तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
गुरु पूर्णिमा की आप सब को हार्दिक शुभकामनाएँ |